هیچ وقت به دنبال نرم افزار جدیدی نخواهی بود ، مگر اینکه به آن نیاز داشته باشی و بخواهی مشکلی را حل کنی

آن وقت ترجیح می دهی پروژه را با نرم افزاری که این فرآیند را به صورت اتوماتیک وار انجام می دهد ، کنترل و مدیریت کنی

نرم افزاری از این سریع تر و دقیق تر در معماری وجود ندارد

بازدید: 2888